Naknada štete

Naknada štete

Stručna pravna pomoć na području naknade štete obuhvaća:

 • Pravno savjetovanje u postupcima za naknadu štete (odštete za prometne nesreće, odštete za ozljede na radu…)
 • Podnošenje tužbi i zastupanje u postupcima naknade štete (odštete za prometne nesreće, odštete za ozljede na radu…)
 • Naknada neimovinskih i imovinskih šteta
 • Zastupanje protiv osiguravajućih društava
 • Podnošenje odštetnih zahtjeva pred osiguravajućim društvima za naknadu štete
 • Naknada štete zbog prometnih nezgoda
 • Naknada štete zbog ozljeda na radu
 • Naknada štete zbog fizičkih bolova
 • Naknada štete zbog pretrpljenog straha
 • Naknada štete zbog smanjene životne aktivnosti
 • Naknada štete zbog naruženosti
 • Naknada štete zbog smrti bliskog srodnika
 • Naknada štete zbog teškog invaliditeta bliske osobe

Tko drugome prouzroči štetu, dužan je nadoknaditi je ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje. Šteta je umanjenje nečije imovine (obična šteta), sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta).
Osoba koja prouzrokuje štetu dužna ju je nadoknaditi. Odgovorna osoba dužna je uspostaviti stanje koje je bilo prije nego je šteta nastala. Ako uspostava prijašnjeg stanja ne otklanja štetu potpuno, odgovorna osoba dužna je za ostatak štete dati naknadu u novcu. Kad uspostava prijašnjeg stanja nije moguća, odgovorna je osoba dužna isplatiti oštećeniku odgovarajući iznos novca na ime naknade štete. Obveza naknada štete smatra se dospjelom od trenutka nastanka štete. Oštećenik ima pravo kako na naknadu obične štete, tako i na naknadu izmakle koristi. Visina naknade štete određuje se prema cijenama u vrijeme donošenja sudske odluke, osim u slučaju kad zakon određuje što drugo. Sud će uzimajući u obzir i okolnosti koje su nastupile poslije prouzročenja šteta, dosuditi naknadu u iznosu koji je potreban da se oštećenikova materijalna situacija dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. U slučaju povrede prava osobnosti sud će ako nađe da je težina povrede i okolnosti slučaja opravdavaju, dosuditi pravičnu novčanu naknadu, nezavisno od naknade imovinske štete, a i kad nje nema. Pri odlučivanju o visini pravične novčane naknade sud će voditi računa o jačini i trajanju izazvanih fizičkih boli, duševnih boli i straha, cilju kojemu služi ta naknada, ali i o tome da se njome ne pogoduje težnjama koje nisu spojive sa njezinom naravi i društvenom svrhom. U slučaju smrti ili osobito teškog invaliditeta neke osobe pravo na pravičnu novčanu naknadu neimovinske štete imaju članovi uže obitelji (bračni drug, djeca i roditelji). Takva se naknada može dosuditi braći i sestrama, djedovima i bakama, unučadi i izvanbračnom drugu, ako je između njih i umrlog, odnosno ozlijeđenog postojala trajnija zajednica života.

 

Obratite nam se sa povjerenjem.